Recomanem

Cultura de pau i educaciˇ per a la ciutadania: estudi comparatiu de diferents llibres de text de 3er d'E.S.O. a Catalunya

Cultura de pau i educació per a la ciutadania: estudi comparatiu de diferents llibres de text de 3er d'E.S.O. a Catalunya. Barcelona: Federació Catalana d'ONG per la Pau, 2009

Aquesta publicació de la Federació Catalana d'ONG per la Pau dóna la benvinguda a la incorporació de l'Educació per a la Ciutadania al currículum escolar, sempre que aquesta matèria no es quedi en una desfilada de bones intencions, sinó que s'imparteixi assolint una coherència entre continguts, metodologia, actituds i també temps i estructures educatives. És a dir, que promogui la consciència crítica i permeti aprendre a pensar i actuar d'una altra manera.

L'estudi, realitzat per membres d'ONG de pau, analitza sis llibres de text de nivell de tercer d'E.S.O. treballant al voltant de deu indicadors relatius al concepte i les pràctiques de pau i també a la idea de violència i a la visió del conflicte. Les conclusions finals assenyalen que els materials analitzats són millorables des de la perspectiva de pau positiva, que no hi ha un marc conceptual compartit, que hi és absent la perspectiva de gènere i que les metodologies proposades són majoritàriament de caire intel•lectual o cognitiu. Els autors recomanen la potenciació d'una metodologia socioafectiva, participativa i cooperativa i el treball partint de les realitats properes per tal d'anar ampliant posteriorment els nivells d'intervenció.

A més dels resultats de l'anàlisi dels textos, el treball aporta un marc conceptual per a cadascun dels deu indicadors que dóna eines per abordar la matèria des de la cultura de pau. La guia és doncs una eina de reflexió i de treball per al professorat que imparteix Educació per a la Ciutadania; una matèria que hauria d'incorporar plenament els continguts i les propostes de l'Educació per la Pau.