Actualitat

NotÝcies del mˇn

La ConferŔncia de les Parts sobre el Conveni Marc del Canvi ClimÓtic i el Protocol de Kyoto. Copenhague, 7-18 de desembre de 2009

El canvi climàtic ha entrat en l'esfera internacional amb força en l'àmbit dels grans mitjans de comunicació. Concretament, les polítiques relatives al canvi climàtic, en particular el relatiu a reducció i/o neutralització de les emissions de gasos productors de l'efecte hivernacle (GEH), estan al centre de l'agenda internacional des de la preparació de la conferència de Rio de Janeiro (1992) i la signatura del Conveni Marc sobre el Canvi Climàtic i, per tant, també al centre de les polítiques nacionals i estatals. Posteriorment, es produí una concreció dels compromisos, el Protocol de Kyoto. Justament la conferència de Copenhague té com a punt central la substitució a partir del 2012, del Protocol per un nou compromís respecte de les polítiques correctores.

Aquestes polítiques depenen d'acords, objectius i calendaris que es fixen internacionalment però que s'han de complir i executar a nivell nacional, amb un clar i evident risc de defecció, de no compliment en una o diverses fases del procés d'implementació.

El Conveni i el Protocol divideixen el món en dos grups: els països desenvolupats i els països del sud o en vies de desenvolupament. S'estimula els països de l'annex I a reduir llurs emissions dels tres primers GEH a reduir les emissions de l'any 2000 als nivells de 1990. S'estima també que, en virtut del Conveni, els països desenvolupats forniran assistència econòmica als països del sud. Hom espera també la col·laboració d'aquests països en el camp de la ciència i la transferència de tecnologia, per tal que els països del sud puguin adoptar tecnologies no perjudicials per al clima, mentre s'adapten als possibles impactes del canvi climàtic.

L'ICIP properament tractarà en detall el tema a través de diverses publicacions.

Web de les United Nations Climate Change Conference.
Web de l'Internacional Institute for Sustainable Development.