Recomanem

FilosofÝa del cuidar. Una propuesta coeducativa para la paz

Irene Comins Mingol. Filosofía del cuidar. Una propuesta coeducativa para la paz. Barcelona: Icaria, 2009

El punt de partida del treball de l'autora és el concepte de cultures per a fer les paus desenvolupat per la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau de la Universitat Jaume I de Castelló, que posa l'accent en la capacitat humana d'ajuda mútua, de solidaritat i de cura, i en la diversitat de formes en què els éssers humans cultivem la relació entre nosaltres i amb la natura. De les diverses competències humanes per a fer les paus, Irene Comins destaca la de cuidar i es proposa explorar la cura i la tendresa com capacitats humanes per a viure en pau.

Amb aquesta finalitat, el llibre s'organitza en dues parts: una primera adreçada a l'ètica de la cura i les seves aportacions a una cultura per a la pau; i una segona part en la què es proposa l'ètica de la cura com educació per a la pau. Mentre que a la primera part s'analitzen dues aportacions de l'ètica de la cura que es consideren importants per a una cultura per a la pau com són, la transformació pacífica dels conflictes i l'atenció i preocupació pels altres tenint qüestionant el factor temps en la quotidianitat; a la segona es fa una proposta d'incorporació al currículum escolar de valors i tasques que fins ara eren assignades a les dones i considerades pròpies de l'esfera privada, com la cura i l'expressió de les emocions. Així l'educació per a la pau tindria una dimensió d'educació intel·lectual i una altra d'educació sentimental, per tal de desenvolupar no solament capacitats cognitives, sinó també afectives i de relació interpersonal.
(E.G)