En profunditat

Per Saber-ne mÚs

Per saber-ne mÚs

Presentem en aquesta secció tres materials relacionats amb l'agenda internacional sobre dones, pau i seguretat. En primer lloc, un quadre amb els instruments de l'ONU relatius a dones, pau i seguretat. En segon lloc, un mapa que reflecteix l'estat d'implementació de la RCS 1325 a escala dels estats per mitjà dels Plans d'Acció Nacional (PAN). El tercer material és el text de la RCS 1325 traduïda al català i adreces web relacionades.

Instruments aprovats per les Nacions Unides en relació amb l'agenda sobre Dones, Pau i Seguretat


Any Resolucions/acords/declaracions
1979 Aprovació de la Convenció per a l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra les Dones (CEDAW). Ratificada per 165 països.
1982 Resolució 3763 de l'Assemblea General de l'ONU sobre la Participació de la Dona en la Promoció de la Pau i la Cooperació Internacional.
1985 Tercera Conferència Mundial sobre les Dones: reconeixement explícit del rol de les dones per la pau i el desenvolupament.
1994 Declaració sobre l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
1995 Quarta Conferència Mundial sobre les Dones; Plataforma d'Acció de Beijing.
1999 Resolució 1265 del Consell de Seguretat de l'ONU sobre la protecció de civils en els conflictes armats; inclou la perspectiva de gènere en l'assistència humanitària.
2000 Declaració de Windhoek i Pla d'Acció de Namíbia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en les operacions multidimensionals de suport a la pau.
2000 Resolució 1325 del Consell de Seguretat de l'ONU sobre Dones, Pau i Seguretat.
2003 Informe del secretari general a l'Assemblea General de l'ONU sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en les activitats de manteniment de la pau.
2004 Conclusions convingudes de la participació de la dona en peu d'igualtat en la prevenció, la gestió i la solució dels conflictes i en la consolidació de la pau després dels conflictes de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona.
2004 Informe del secretari general al Consell de Seguretat de l'ONU sobre sobre Dones, Pau i Seguretat.
2008 Resolució 1820 del Consell de Seguretat de l'ONU sobre la violència sexual com arma de guerra i la necessitat de protegir els civils d'aquesta.
2009 Resolució 1888 del Consell de Seguretat de l'ONU sobre provisió de mesures per combatre la violència sexual i la incorporació de la perspectiva de gènere a les missions de manteniment de la pau.
2009 Resolució 1889 del Consell de Seguretat de l'ONU sobre la promoció de la igualtat i l'empoderament de les dones en la construcció de pau en situacions de postconflicte.
2010 Informe del secretari general al Consell de Seguretat de l'ONU, La Dona, la Pau i la Seguretat, sobre la creació d'indicadors d'aplicació de la RCS 1325 en els àmbits de prevenció, participació, protecció, socors i recuperació.
2010 Informe del Consell de Seguretat de l'ONU, Informe transversal sobre Dones, Pau i Seguretat, amb motiu del desè aniversari de la RCS 1325 per tal de fer balanç de la seva aplicació i establir perspectives de futur.

Font: Villellas, M., El papel de las mujeres en la construcción de la paz, Seminario Resolución 1325, Madrid, 2 de febrero, 2010, 3; Magallón, C., Mujeres en pie de paz, Madrid, Siglo XXI, 2006, p. 160. Completat per Júlia Boada.

El quadre ens permet conèixer els antecedents de la RCS 1325, aprovada l'any 2000, i les resolucions i els informes posteriors que concreten la seva aplicació. Com podem observar, entre 1975 i l'any 1995 la tasca per eliminar la discriminació i la violència contra les dones i per reconèixer el seu paper en la construcció de pau va avançar lentament. L'aprovació de la Plataforma d'Acció de Beijing en tractar de manera específica la situació de les dones als conflictes armats va ser un punt de partida que afavorí el treball de les organitzacions no governamentals de dones que impulsaren i finalment aconseguiren l'aprovació de la RCS 1325. En el quadre veiem com a partir de l'any 2000 s'intensifica l'activitat de l'ONU i es consolida la presència de la qüestió de les dones, la pau i la seguretat a l'agenda internacional.

Mapa de l'aprovació dels Plans d'Acció Nacional per a l'aplicació de la Resolució 1325

Aquest mapa pretén il·lustrar l'aprovació dels Plans d'Acció Nacional per a l'aplicació de la Resolució 1325 per part dels països membres de les Nacions Unides. L'objectiu d'aquests plans és traslladar el contingut de la resolució als actors locals i que aquests l'implementin amb instruments i mesures concretes. De la mateixa manera, a través d'aquests plans, es pretén activar xarxes de diàleg entre actors internacionals, governamentals i de la societat civil.

En el mapa apareixen pintats aquells països que han adoptat un PAN o estan en procés de fer-ho. Els països que apareixen en blanc, els més nombrosos, són aquells que no han iniciat cap procés d'elaboració del PAN. Així observem com els països de color blau més fosc, els primers en adoptar els Plans, van ser els països nòrdics, amb Dinamarca al capdavant (2005). En els anys posteriors, altres països europeus varen dissenyar i aprovar PAN. A partir de l'any 2008, diversos països africans varen incorporar-se també al procés d'aprovació de PAN, entre el quals Libèria, el primer país en situació postbèl·lica que va adoptar un Pla d'Acció Nacional. Pel que fa als últims dos anys, han aprovat plans d'acció països dels cinc continents (exceptuant Oceania). Finalment, són onze els països que en l'actualitat preparen la implementació de la Resolució 1325 a través de l'elaboració d'un Pla d'Acció Nacional.

Resolució 1325 (2000)

Aprovada pel Consell de Seguretat en la seva sessió 4213, celebrada el 31 d'octubre de 2000

El Consell de Seguretat,
Recordant les seves resolucions 1261 (1999), de 25 d'agost de 1999, 1265
(1999), de 17 de setembre 1999, 1296 (2000), de 19 d'abril de 2000, i 1314 (2000), d'11 d'agost de 2000, així com les declaracions pertinents del seu president, i recordant també la declaració formulada a la premsa pel seu president amb motiu del Dia de les Nacions Unides dels Drets de la Dona i la Pau Internacional (Dia Internacional de la Dona), el 8 de març de 2000 (SC/6816),
Recordant també els compromisos enunciats a la Declaració i la Plataforma d'Acció de Beijing (A/52/231), així com els continguts en el document final del vint-i-tresè període extraordinari de sessions de l'Assemblea General titulat "La dona a l'any 2000: igualtat entre els gèneres, desenvolupament i pau per al segle xxi" (A/S–23/10/Rev.1), especialment els relatius a la dona i els conflictes armats,
Tenint presents els propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides i la responsabilitat primordial del Consell de Seguretat, en virtut de la Carta, de mantenir la pau i la seguretat internacionals,
Expressant preocupació pel fet que els civils, i particularment les dones i els nens, constitueixen la immensa majoria dels que es veuen perjudicats pels conflictes armats, fins i tot en qualitat de refugiats i persones desplaçades internament, i cada vegada pateixen més els atacs dels combatents i altres elements armats, i reconeixent els efectes que això té per a la pau i la reconciliació durables,
Reafirmant l'important paper que desenvolupen les dones en la prevenció i solució dels conflictes i en la consolidació de la pau, i subratllant la importància que participin en peu d'igualtat i intervinguin plenament en totes les iniciatives encaminades al manteniment i al foment de la pau i la seguretat, i la necessitat d'augmentar la seva participació en els processos de presa de decisions en matèria de prevenció i solució de conflictes,
Reafirmant també la necessitat d'aplicar plenament les disposicions del dret internacional humanitari i del dret relatiu als drets humans que protegeixin els drets de les dones i nenes durant els conflictes i després d'aquests,
Recalcant la necessitat que totes les parts vetllin perquè en els programes de remoció de mines i informació sobre el perill de les mines es tinguin en compte les necessitat especials de les dones i les nenes,
Reconeixent la urgent necessitat d'incorporar una perspectiva de gènere en les operacions de manteniment de la pau i, a aquest respecte, prenent nota de la Declaració de Windhoek i el Pla d'Acció de Namíbia sobre la incorporació d'una perspectiva de gènere en les operacions multidimensionals de suport a la pau (S/2000/693),
Reconeixent també la importància de la recomanació, continguda en la declaració feta a la premsa pel seu president el 8 de març de 2000, que s'imparteixi a tot el personal de manteniment de la pau entrenament especialitzat sobre la protecció, les necessitats especials i els drets humans de les dones i els nens en les situacions de conflicte,
Reconeixent que en la comprensió dels efectes dels conflictes armats sobre les dones i les nenes, uns mecanismes institucionals eficaços per garantir la seva protecció i la plena participació en el procés de pau poden contribuir considerablement al manteniment i el foment de la pau i la seguretat internacionals,
Prenent nota de la necessitat de consolidar les dades relatives a l'efecte dels conflictes armats sobre les dones i les nenes,

 1. Insta els estats membres a vetllar per tal que augmenti la representació de la dona a tots els nivells de presa de decisions de les institucions i mecanismes nacionals, regionals i internacionals per a la prevenció, la gestió i la solució de conflictes;
 2. Encoratja el secretari general que executi el seu pla d'acció estratègic (A/49/587), en el qual es demana un augment de la participació de la dona en els nivells de presa de decisions en la solució de conflictes i els processos de pau;
 3. Insta el secretari general que nomeni més dones representants especials i enviades especials per realitzar missions de bons oficis en el seu nom i, en aquest sentit, demana als estats membres que presentin al secretari general candidates per tal que se les inclogui a una llista centralitzada que s'actualitzi periòdicament;
 4. Insta també el secretari general que procuri ampliar el paper i l'aportació de les dones en les operacions de les Nacions Unides sobre el terreny, i especialment entre els observadors militars, la policia civil i el personal dedicat als drets humans i a tasques humanitàries;
 5. Expressa la seva voluntat d'incorporar una perspectiva de gènere a les operacions de manteniment de la pau, i insta el secretari general que vetlli per tal que, quan procedeixi, les operacions sobre el terreny incloguin un component de gènere;
 6. Demana al secretari general que proporcioni als estats membres directrius i material d'ensinistrament sobre la protecció, els drets i les necessitats especials de les dones, així com sobre la importància de la participació de les dones en l'adopció de totes les mesures de manteniment de la pau i consolidació de la pau; convida els estats membres que incorporin aquests elements, així com l'ensinistrament adreçat a la conscienciació respecte del VIH/SIDA, en els seus programes nacionals de captació de personal militar i de policia civil com a preparació per al seu desplegament, i demana a més a més al secretari general que vetlli per tal que el personal de les operacions de manteniment de la pau rebi un ensinistrament anàleg;
 7. Insta els estats membres que augmentin el seu suport financer, tècnic i logístic voluntari a les activitats d'ensinistrament destinades a crear sensibilitat sobre les qüestions de gènere, incloses les que duen a terme els fons i programes pertinents, entre d'altres el Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides per a la Dona i el Fons de les Nacions Unides per a la Infància, així com l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats i altres òrgans pertinents;
 8. Demana a tots els que participin en la negociació i aplicació d'acords de pau que adoptin una perspectiva de gènere, en què es tinguin en compte i s'incloguin, entre altres coses:
  1. Les necessitats especials de les dones i les nenes durant la repatriació i el reassentament, així com per a la rehabilitació, la reintegració i la reconstrucció després dels conflictes;
  2. Mesures per donar suport a les iniciatives de pau de les dones locals i als processos autòctons de resolució de conflictes i per fer participar les dones en tots els mecanismes d'aplicació dels acords de pau;
  3. Mesures que garanteixin la protecció i el respecte dels drets humans de les dones i les nenes, particularment en allò relatiu a la constitució, el sistema electoral, la policia i el sistema judicial;
 9. Exhorta totes les parts en un conflicte armat que respectin plenament el dret internacional aplicable als drets i a la protecció de les dones i nenes, especialment en tant que civils, en particular les obligacions corresponents en virtut de les Convencions de Ginebra de 1949 i els seus Protocols Adicionals de 1977, la Convenció sobre els Refugiats de 1951 i el seu Protocol de 1967, la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona de 1979 i el seu Protocol Facultatiu de 1999 i la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Nen de 1989 i els seus dos Protocols Facultatius de 25 de maig de 2000, i que tinguin presents les disposicions pertinents de l'Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional;
 10. Insta totes les parts en un conflicte armat que adoptin mesures especials per protegir a les dones i les nenes de la violència per raó de gènere, particularment la violació i altres formes d'abusos sexuals, i totes les altres formes de violència en situacions de conflicte armat;
 11. Subratlla la responsabilitat de tots els estats de posar fi a la impunitat i de sotmetre a judici els culpables de genocidi, crims de lesa humanitat i crims de guerra, especialment els relacionats amb la violència sexual i d'altre tipus contra les dones i les nenes i, en aquest sentit, destaca la necessitat d'excloure aquests crims, sempre que sigui viable, de les disposicions d'amnistia;
 12. Exhorta totes les parts en un conflicte armat que respectin el caràcter civil i humanitari dels campaments i assentaments de refugiats i que tinguin en compte les necessitats especials de les dones i les nenes, fins i tot en el disseny dels campaments i assentaments, i recorda les seves resolucions 1208 (1998), de 19 de novembre de 1998, i 1296 (2000), de 19 d'abril de 2000;
 13. Encoratja a tots els que participen en la planificació per al desarmament, la desmobilització i la reintegració que tinguin presents les necessitats diverses dels excombatents segons siguin del gènere femení o masculí i que tinguin en compte les necessitats dels familiars al seu càrrec;
 14. Reafirma que, cada vegada que s'adoptin mesures en virtut de l'Article 41 de la Carta de les Nacions Unides, està disposat a tenir present l'efecte que podrien tenir sobre la població civil, tenint en compte les necessitats especials de les dones i les nenes, per tal de considerar la possibilitat de fer les excepcions humanitàries del cas;
 15. Expressa la seva disposició de vetllar per tal que en les missions del Consell de Seguretat es tinguin en compte les consideracions de gènere i els drets de la dona, fins i tot celebrant consultes amb els grups locals i internacionals de dones;
 16. Convida el secretari general a fer un estudi sobre els efectes dels conflictes armats en les dones i les nenes, el papers de les dones en la consolidació de la pau i les dimensions de gènere dels processos de pau i la resolució de conflictes, i el convida també a presentar un informe al Consell de Seguretat sobre els resultats d'aquest estudi i a posar-lo a disposició de tots els estats membres de les Nacions Unides;
 17. Demana al secretari general que, segons procedeixi, indiqui en els seus informes al Consell de Seguretat els progressos realitzats en la incorporació de les qüestions de gènere en totes les missions de manteniment de la pau i tots els altres aspectes relacionats amb les dones i les nenes;
 18. Decideix continuar ocupant-se activament de la qüestió.

Webs per saber-ne més:

Relacionades amb la RCS 1325

Grup de treball d'ONG sobre Dones, Pau i Seguretat. Va ser l'impulsor de la RCS 1325. Actualment fa un seguiment de la seva implementació. Vol ser un pont entre les defensores dels drets humans que treballen en situacions de conflicte i aquells que dissenyen les polítiques a les Nacions Unides.
http://www.womenpeacesecurity.org/

Portal de Dones i Pau creat per WILPF una any després de l'aprovació de la RCS 1325. Conté informació i recursos per a les organitzacions de dones i promou l'intercanvi de notícies i punts de vista. Edita un butlletí electrònic.
http://www.peacewomen.org/

Portal d'UNIFEM creat dos anys després de l'aprovació de la RCS 1325 que ofereix informació i documentació amb perspectiva de gènere sobre països en conflicte, l'impacte del conflicte sobre les dones i les activitat d'aquestes en la construcció de pau.
http://www.womenwarpeace.org/

Nacions Unides sobre Dona, Pau i Seguretat. Proporciona informació i recursos per a la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones.
http://www.un.org/womenwatch/feature/wps/

Estat dels Plans d'Acció Nacionals
http://www.peacewomen.org/pages/about-1325/national-action-plans-naps
http://www.un-instraw.org/peace-and-security/knowledge-management/unscr-1325-national-action-plan-map.html

Mila Ramos, "Diez años de Resolución 1325"
http://resolucion1325.blogspot.com/

Carmen Magallón, "Mujer, paz y seguridad: un balance de la Resolución 1325"
http://www.ceipaz.org/images/contenido/03.%20carmen%20magallon.pdf

Entitats que donen suport a les iniciatives de dones constructores de pau

Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat (WILPF). Creada l'any 1915 després del Congrés de Dones de La Haia, té un llarg recorregut de compromís amb el feminisme i l'antimilitarisme. Entre les seves membres hi trobem premis Nobel com Jane Addams i destacades pensadores i activistes pacifistes, com ara Alva Myrdal, Elise Boulding o Coretta Scott King. Va ser una de les ONG impulsores de la RCS 1325.
http://www.wilpfinternational.org/peace/index.htm

Hunt Alternatives Fund. Promou el lideratge polític de les dones, entre d'altres activitats.
http://www.huntalternatives.org/index.cfm

Kvinna till Kvinna Foundation. Dóna suport a l'organització de les dones en zones de conflicte.
http://www.kvinnatillkvinna.se/en

IANSA. Xarxa internacional de dones creada l'any 2001 que treballa al voltant de les connexions entre gènere, drets de les dones, armes lleugeres i violència armada.
http://www.iansa-women.org/

Materials elaborats per Júlia Boada i Elena Grau